ร่วมทำบุญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ให้กับโรงเรียนบ้านเหล่าข้าว

รวมทำบุญในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ร่วมกับโครงการวันเด็กสัญจร โดยได้บริจาคจักรยาน จำนวน 3 คัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าข้าว ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด