ภาษาอังกฤษ ที่ใช้กับท้องถิ่น โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สถานที่ ภาษาอังกฤษ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด Provincial Administrative Organization (PAO)
เทศบาล Municipality
เทศบาลนคร City  Municipality
เทศบาลเมือง Town Municipality
เทศบาลตำบล Subdistrict Municipality
สำนักงานเทศบาล Office of the ….Municipality
องค์การบริหารส่วนตำบล Subdistrict Administrative Organization (SAO)
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล Office of the SAO   /   SAO Office
ที่ว่าการอำเภอ ….District Office
ที่ว่าการกิ่งอำเภอ ….Minor District Office
ตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด Chief Executive of the PAO
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด Deputy  Chief Executive of the PAO
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด Chief Administrator of the PAO
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด Deputy Chief Administrator of the PAO
นายกเทศมนตรี Mayor
รองนายกเทศมนตรี Deputy Mayor
ปลัดเทศบาล Municipal Clerk
รองปลัดเทศบาล Deputy Municipal Clerk
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล Chief Executive of the SAO
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล Deputy Chief Executive of the SAO
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล Chief Administrator of the SAO

 

 

ที่มา :
1. นามสงเคราะห์ส่วนราชการและตำแหน่ง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2548
2. นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย 2546-2547
3. คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป มหาดไทย